Hm Fashionic opening ceremony - July 19, 2015 - biztha
ekuruvi-aiya8-X3