Birthday ekuruvi Aiya"s 65th ..Feb 03,2016 - biztha